KARACHI

Rahim Yar Khan

1. APS&C RYK (PG-XII, O Lvl)
Tel # 068-9230056
068-5870117
2. APS&C RYK Cantt (PG-XII)
Tel # 068-5674007


Sonmiani

1. APS Sonmiani (PG-IV)
Tel # 8500-34135
021-99205826Hyderabad

1. APS&C Hyderabad (PG-XII, O & A Lvl)
Tel # 022-2782615-6
8512-33133
2. APS&C (SRC) Hyderabad (PG-XII)
Tel # 022-3400808

Pano Aqil

1. APS Ababeel Pano Aqil (PG-VII)
Tel # 071-5805545
2. APS&C Jinnah Pano Aqil (PG-XII)
Tel # 071-5690101

Badin

1. APS&C Badin (PG-XII)
Tel # 0297-861211

Sukkur

1. APS&C Sukkur Cantt
Tel # 071-5628511

Karachi

1. APS&C Girls Saddar (PG-XII, O Lvl)
Tel # 021-32785757
2. APC Boys Saddar( IV-XII, O Lvl)
Tel # 021-32780728
3. APS&C Faisal Karachi (PG-XII, O Lvl)
Tel # 021-34548923
4. APS&C (COD) Karachi (PG-XII, O Lvl)
Tel # 021-34688246
5. APDC Malir Cantt (XI-XIV, O Lvl)
Tel # 021-99247486
6. APS Gulmohar Malir (PG-X)
Tel # 021-34409549
7. APS South Campus Malir (PG-X)
Tel # 021-99247486
8. APS North Campus Malir (PG-X)
Tel # 021-34196097

Petaro

1. APS&C (PG-XII)
Tel # 022-731409
022-731409

Chhor

1. APS Chhor (PG-X)
Tel # 0238-577097
8513-36303